25.10.2016

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-e

JOSEP M. FONOLLOSA PLA, president del COPDEC, premi especial 2016 de Gaceta DentalSOL·LICITUD DAVANT LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN RELACIÓ A L'ACORD SOBRE EL SISTEMA CEREC

BANC SABADELL ABONA 5.723 EUROS A 166 COL·LEGIATS

 

Dins del conveni que tenim amb Banc de Sabadell, hi ha la possibilitat, si els col·legiats ho desitgen, de que se'ls torni un 10% de la quota que ens abonen anualment, fins a un màxim de 100 € per compte, si està domiciliada en un Compte Expansió Pro. Aquest any Banc Sabadell, com a conseqüència de l'esmentat conveni, ha retornat 5.723 euros a 166 col·legiats per a aquest concepte.

Més informació

 
Treballs saludables a cada edat

L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball ha posat en marxa la seva campanya "Treballs saludables a cada edat" per al període 2016-2017. Durant aquest bienni, la campanya se centrarà en la gestió del treball saludable i productiu a totes les edats dels treballadors.

L'objectiu general de la campanya és impulsar pràctiques de treball saludables entre els treballadors joves i desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral i que garanteixin un envelliment saludable. Amb la finalitat d'evitar l'augment dels problemes de salut, cal prendre mesures per garantir unes condicions de treball segures i saludables al llarg de tota la vida laboral.

Més informació fent un clic aquí.
La Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats s'elabora en el INE des de 1953. Aquesta investigació té interès tant a nivell nacional com en l'àmbit dels Països de la OCDE i de la UE a través de la seva Oficina d'Estadística (EUROSTAT).

La informació es refereix a metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs, físics, químics, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptic-optometristes, dentistes nutricionals, logopedes, terapeutes ocupacionals i protètics dentals. Es recull sexe, edat i situació laboral i es publiquen resultats nacionals, per ccaa i provincials.

La recollida de la informació es realitza en el cas de farmacèutics, veterinaris, físics, òptics-optometristes, podòlegs, psicòlegs, químics, logopedes i terapeutes ocupacionals a través dels Consells Generals dels Col·legis Professionals. La relativa a metges, infermers, fisioterapeutes i dentistes és recollida a través dels respectius Col·legis Professionals Provincials/Autonòmics. La informació de protètics dentals i dietistes nutricionals es recull a través d'ambdós.

ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2015CANVIS EN NORMATIVA FISCAL I JURÍDICA DE LES SOCIETATS CIVILS PARTICULARSEL GOVERN APROVA UN DECRET PERQUÈ CATALUNYA TINGUI UNA NORMATIVA PRÒPIA EN LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA

Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida

Correcció d'errades al Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida (DOGC núm. 7052, de 4.2.2016).
* PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS

Recentment s'han efectuat les gestions necessàries per tal que, d'acord amb l'article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, s'hagi pogut facilitar a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de justícia la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferents partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració , podrà ser exclòs de la mateixa.
EL TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DICTADA A FAVOR DEL NOSTRE COL·LEGI PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA QUE DECLARAVA NUL EL SEGON PARÀGRAF DE L’ARTICLE 39 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

A l’any 2010, després d’analitzar els estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Coec), la Junta de Govern del Copdec vam decidir per unanimitat impugnar parcialment l ‘article 39 dels esmentats estatuts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), perquè enteníem podia envair part de les nostres competències.  Un cop realitzada tota la tramitació pertinent, i passats més de tres anys, amb data 27 de maig de 2013 el TSJC dictava sentència núm. 368/2013, declarant nul el segon paràgraf de l’article 39.

Posteriorment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va interposar recurs de cassació contra l’esmentada sentència i el passat 20 de juliol de 2015 la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem dictava sentència desestimant l’esmentat recurs. En conseqüència es manté el contingut de la sentència de data 27 de maig de 2013.

Segons aquesta sentència  el segon paràgraf de l’article 39 dels esmentats Estatuts, relatiu a la possibilitat dels odontòlegs de tenir instal·lacions per a la fabricació de pròtesis dentals en un local independent a la clínica o consultori dental, és contrari a la normativa i per tant és declarat nul. A la vegada estableix limitacions prou aclaridores respecte a les competències dels dentistes en relació als ajustos de les pròtesis dentals: aquests professionals únicament poden portar a terme els petits ajustos; quan es tracta d’una modificació, reparació o tornar a fabricar la pròtesis, aquesta comesa ha de ser assumida pel protètic dental. Per tant ambdues són sentències totalment satisfactòries per a nosaltres.

* Sentència d’11 de juny de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del recurs 96/2010.

* Sentència de 20 de juliol de 2015 del Tribunal Suprem, del recurs 2633/2013.
Declaració microempresa per a la presentació de consulta/queixa/denúncia/reclamació als serveis públics de consum

A petició de l'Agència Catalana del Consum us informem que des de l'1 d'abril de 2015 i d'acord amb l'article 111-1-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicables a les relacions entre les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses (empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros).

En cas que una microempresa desitgi presentar una consulta / queixa / denúncia / reclamació als serveis públics de consum (OMIC, OCICS,. ACC...) cal que hi adjunti el document que us annexem per tal d'acreditar la seva condició.

Declaració microempresa


Informació de contacte

 

Adreça postal

Provença, 337, 3r. 1a. - 08037 Barcelona

Adreça electrònica

copdec@copdec.es

copdec@copdec.cat

Telèfon: 93 457 64 99

Fax: 93 458 43 28

NIF: Q5856247A

Inscrit en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Registre de Col·legi Professional: PROTDEN/C20PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li comuniquem que les dades de caràcter personal aportades pels usuaris per a consulta o accés a algún dels serveis del web, són confidencials i quedaran incorporats i tractats en els fitxers propietat del COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA, on somés seran utilitzats amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis.
L'informem així mateix de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal adreçant un correu electrònic a copdec@copdec.es o bé enviant un escrit a Provença, 337, 3r. 1a., BARCELONA - 08037 BARCELONA, fent constar sempre la identitat de l'usuari, adjuntant fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent.
El COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i asumeix, a aquests efectes les mides d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el seu Reglament de Desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i altres legislacions aplicables.
 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                               Aviso legal
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28                                                     
copdec@copdec.es